Pesti & Chutney

Aufstriche709 Gurken - Senf - Relish GF, LF, VE
761 Pesto Genoveser Art GF, LF, oZ, VG
763 Pesto Rosso GF, LF, oZ, VG
769 Curry - Mango – Chutney GF, LF
7741 Apfel - Chili – Chutney GF, LF, VE
787 Zwiebel - Balsamico Chutney GF, LF, VE